-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲۳, یکشنبه

فکر می کنم که باتور دوستم درپارسی گویی مشکل دارد/ او دراوج قدرت مارشال تولد ورشد کرده که بیشتر ازبکی گپ زده می شد

 - خبرنگارطالب: خط سرخ شما چیست؟

- باتور دوستم:

«که ده اینجه جناب از اینجه از امیالی بگوییم از طریق رسانه یک چیزه که بگوییم اِی خط سرخ ماس شما یگان گروه، طالبا، دوستا اِی ما بگوییم که دوستای ما بگویه اِی خط سرخ ماس از طریق تلویزیون بگوییم ازی خاطر خوبتر است که ده اینجه که جم میشیم که بانیم که اول که کل دوستا ده اینجه شیشته شیسته که خطای سرخشانه روبروی بگوین او وخت ما تصمیم خوبتر گرفتگی استیم از طریق رسانه بگوییم ممکن که مزه نکنه که ده اِی خوب استه که ده ای شیشته و مذاکره بین البین اِی گپا گفته شوه».