-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۷, دوشنبه

احمد غوث زلمی گران مایه سلام!

 


سیمای شما سرانجام درشبکه فرهنگی« آئینه کابل» رؤیت شد؛ سیمایی که کماکان همانند کابل – گهواره و مأمن رؤیا های از دست شده- مالامال از امید های انبار شده، خسته؛ اما با تمام قدرت حجمی خویش زنده است. 

در گفتارآغازین، دو نکته یی کلیدی و ضروری را صراحت دادید: 

فرآورده های شبکه «آئینه کابل» از ملاحظات «سیاسی ومذهبی» کاملاً مبرا خواهد بود. این ویژه گی، درهیچ رسانه یی پیش بینی نشده است. 

هرآئینه که تیمار و باروری فرهنگ و ارزش های غبارگرفته درسالیان سلطۀ «سیاست» های پول زده و مسموم و مذهب» های سیاست زده وابزاری، همسان نفس کشیدنِ هوای پاک است. اندر رهی که پیش رو دارید، برای شما و هم گروه های همزاد، قدرت عمل و خلاقیت آروز می کنم.


گزارشنامه افغانستان: 
جهت ارسال مقالات، نظریه ها، اخبارویژه و غیررسمی، به این نشانی درتماس شوید: rmamoon20@ yahoo.com