-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۳, پنجشنبه

امریکا مگرمی تواند دربرابر مردم افغانستان مقاومت کند؟

حبیب کوهستانی

خلیل زاد: امریکا به اجازه کسی در افغانستان نیامده و برای برامدن هم از کسی اجازه نمی گیرد.

 

آقای خلیل زاد آیا وقتی که به کشور ما آمدید فراموش تان شده که اجازه شورای امنیت بود‌؛ چون شما مکاره گری کردید که تروریزم امریکا را تهدید می‌کند؛ شمارا کمک کردند به کشور ما بیایید. ‌حال اگر خودت سنگر را به دشمن ساخته گی امریکا که با انرژی وقوت ‌قدرت امریکا تولد ‌وچاق شد؛ نمی دادی میدیدی که ویتنام یاد امریکا می رفت یا خیر؛ چون تا حال مردم افغانستان مقابل امریکا قرار نگرفته اند وای از آن روزی که مردم به کوه برآیند وبا امریکا اعلان جنگ نمایند. 

شوروی ها که در همسایه گی افغانستان بود یک صندوق مرمی را هم از آن طرف آمو با چرخبال میتوانست بیاورد؛ توان مقاومت نداشت؛ ‌از هم پاشید آیا امریکای خلیل زاد از آنسوی اوقیانوس ها چقدر خواهد توانست  مقاومت کند؟