-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۱۳, پنجشنبه

احتمال قطع رابطه بین شمال و مرکز قوی تر شده است

 گزارش می رسد که درغیاب مارشال دوستم، ورود نظام الدین قیصاری به صحنه گردانی شمال، برنامه ریزی مشترک ارگ و نیروهای خارجی است.
هدف از نگاه کاربردی جدید به قیصاری که گاه زیرشلاق حکومت پیچ وتاب خورده وگاه، دستی به سرش می کشند و خانۀ سوخته اش را پنجره و پلستر می نشانند؛ اعمار دست انداز ( جمپ) های جنگی و عملیاتی درمسیر حرکت مارشال دوستم و قسماً عطا نور است. ارگ و نیروهای خارجی درپیوند با واگذاری آرام آرام قدرت به طالبان، رهایی شش هزار تروریست کمربسته، از شکل گیری یک وضعیت انفجاری در سراسر شمال مشوش می باشند. گزارش مشعر است که روسیه درسراسر شمال افغانستان اکمالات نظامی منظمی ومخفی را به سر رسانده است و شمال به انباری از باروت خشک ماننده است. 
احتمال از دست رفتن شمال وقطع کمرگاه هندوکش وجود دارد. نیروهای خارجی، طالبان و گروه سیاسی درارگ همه باغیان، شکست خورده ها، خنجر به دستان درونی و خود فروشان را دریک جبهه متحد می سازد.