-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۱۷, دوشنبه

تشکیل حکومت مؤقت زیر بحث است.


دکترعبدالله برای نخستین بار به کمک سیاسیون و امریکا، اشرف غنی را بیچاره ساخته است.

گزارش می رسد که دکترعبدالله،  حامد کرزی، گلبدین حکمتیار و گروهی دیگر سیاسیون، درنشست ها و تماس های فشرده، سرگرم آماده کردن مقدمات لازم برای تشکیل حکومت مؤقت یا ادارۀ عبوری اند. به نظر می رسد که دکترعبدالله مطابق طرح مشترک با خلیلزاد، روز تا روز، و حتی ساعت به ساعت زیرپای اشرف غنی و هم قطاران ایشان را خالی کرده روان است.
این طور پیداست که حکومت غنی به پیشقراولی دکترعبدالله ساقط خواهد شد؛ همزمان حلقه اشرف غنی برای ماندن درمسند قدرت همه تلاش ها را به کار گرفته است. با این حال احتمالات دیگری ممکن است مسیر جاری را مخدوش بسازد. در هرحال گروه اشرف غنی درمحافل دپلوماتیک به حاشیه زده شده و نقش مرموز رولاغنی همانند سوژۀ جنجالی بین طرف های حاضر دربحران زیربحث است.