-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲۳, یکشنبه

طلب استرحام

 دکترعبدالله: خواستار 'آتش بس بشردوستانه' هستیم.

«آتش بس بشردوستانه» عیناً همسان کمک های بشردوستانۀ یک انجو است که عبدالله تگدی می کند. مذاکره این گونه نیست؛ این تسلیمی پیشاپیش است. 

این آقا این بار، افغانستان را تباه خواهد کرد. بارسنگینی را برنسل های تا هنوز دیده به گیتی نگشاده، تحمیل می کند. کسانی که با مثبت بینی و امید یک جانبه به دنبال جایگاه یابی اداری این آقا هستند، به زودی سرشکسته و متأسف خواهند شد.