-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۳۱, دوشنبه

فرقه تبه کار طالب در دوحه جام زهر خواهد نوشید


نمایشنامۀ مسخره به گرداننده گی خلیلزاد ( دراوج تراژدی جاری درافغانستان) که در دوحه روان است، قطعاً معروض به بن بست است. افغانستان امروز به به ارتجاع سیاه تسلیم شدنی نیست و سرکوب تاریخی طالب و دگرگونی اجتماعی درچشم انداز قرار دارد. 

صلح با طالب، قیزه کشی مدنیت و معرفت است. این را همه می دانند و نیازی به آوردن شاهد وادله نیست.

ما به مرور شاهد یک دگرگونی در بین جامعۀ پشتون هستیم که برای نخستین بار، احتمال سیطرۀ طالبان در بسترزیستی شان، آن ها را به دلهره انداخته است. حمایت تباری طالب در خطر قطعی قرار دارد. غیراز طالب، هیچ خانوادۀ مدنی و شهری و نیمه شهری پشتون وغیرپشتون نمی تواند زیر سایبان وحشت «امارتی» طالبان، آبرومندانه زنده گی کند. طالب، با زنده گی مدنیت درجنگ است؛ شکست از همین جا برای همیشه مسجل گردیده است. 

اتحاد خون بین امریکا و فرقه تبه کار طالبان به ترمپ و خلیلزاد مبارک باشد. برای مردم، زنده گی کردن، معادل زنده ماندن درهیبت گورستانی ارتجاع نیست.