-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۱۵, شنبه

طرح جنگ برضد پروژه طالبان براساس پیمان استراتیژیک افغانستان- هند


رهبران نظامی وامنیتی دولت کابل، نبرد و مقاومت علیه طالبان را رهبری می کنند.به حوالۀ تازه ترین راپوراطلاعاتی ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان، دولت کابل براساس مفاد پیمان استراتیژیک بین افغانستان و هندوستان، بر اخلال فرآیند جاری صلح نیابتی به نفع پاکستان - طالبان قطعاً تصمیم و آماده گی دارد.

با نظارت شخص اشرف غنی، محمد معصوم استانکزی، یاسین ضیاء، حمدالله محب و امرالله صالح، طرح پیچیده ای به هدف اضطراری کردن اوضاع امنیتی درشمال آماده شده است که از سقوط احتمالی دو ولایت درشمال کشور کلید می خورد. سقوط عمدی دو ولایت، پیام اضطراب آوری به امریکا است که متعاقباً لشکرهای بسیج محلی که از قبل مسلح شده اند، برای قلع و قمع نفرات طالبان در شمال وارد میدان می شوند.

گزارش می گوید که مخارج بسیج نیروهای مردمی درشمال به اساس توافق حاصله از سوی هند تأمین می شود. گلبدین حکمتیار اخیراً همین راز را افشا کرده بود. اکنون مقامات امریکایی علناً با تشکیل «ملیشه ها» درشمال ازدرِ مخالفت پیش آمده اند.

درگزارش اشاره شده که هرچند فرماندهی لشکرهای مردمی درظاهر امر به دوش نظام الدین قیصاری گذاشته شده اما گزارش موازی مشعر است که عطا نور و مارشال دوستم ممکن است فرماندهی نبرد های احتمالی پیش رو را به دوش داشته باشند. به صد ها فرمانده، عناصر با نفوذ محلی و جنگجویان مجرب (خانه نشین) هزینه پرداخته شده است. برای شروع کارزار، دست کم سه صد میلیون دالر به منظورمقابله با پیشروی های بی رویۀ پاکستان در عرصه نظامی و سیاسی افغانستان، از سوی هند پرداخته شده است.
دربخشی ازگزارش از هشدار مقامات سیاسی و نظامی امریکا به دولت کابل یاد آوری شده است. نکته ای دیگرگزارش بیان می دارد که در نتیجه برنهاد تازه، ظاهراً اسدالله خالد و مسعود اندرابی کنار گذاشته شده و حداقل مورد اعتماد ارگ نیستند.

اصرارعملی ارگ درپروگرام ملیشه سازی ( مقاومت) درشمال بدین جهت است که اردوی ملی و امنیت زیرنظر مستقیم سکات میلر و ارگان سی آی ای درافغانستان قرار دارند و درجنگ علیه طالبان از دسترس جناح مخالف طالبان و پاکستان خارج است.

چندی قبل یاسین ضیاء درسفری ناگهانی به کندز، کلیه پاسگاه ها وقرارگاه های دور و پیش به شمول قطعات حساس دفاع از شهر کندز را از سر راه برداشته بود. اکنون طالبان بدون مانع به حواشی نزدیک شهر تقرب کرده اند. 
درگزارش تصریح شده که هند درهمگرایی با قدرت های منطقه ای پیرامون افغانستان، حتی شامل عربستان واسرائیل، سعی دارد ماهیت مخرب طالبان برای امنیت منطقه و جهان را برجسته سازد.
عربستان رقیب کژخوی قطر در حوزۀ عرب است که از محور شدن قطر دربازی امریکا- طالب و پاکستان به خشم آمده و با کشانیدن پای اسرائیل، درصدد ایجاد چالش و فشار است.