-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲۴, دوشنبه

برای حفظ دست آوردهای دو دهه، صد سال دیگر می جنگیم!


هشداراحمد مسعود از آدرس جبهه مقاومت ملیاحمد مسعود فرزند مسعود بزرگ درگفت و گو با شبکه دیداری خورشید با اشاره به شروع مذاکرات صلح در دوحه گفت: 

امیدواریم که از نام صلح به خاطر تشدید جنگ استفاده نشود.

احمد مسعود افزود:
 اگرچنین صلح دسیسه ای برای تشدید جنگ شود، مردم به هیچ وجه حاضر به قبول این مساله نیستند که تحت نام صلح یک شرایطی بالای شان تحمیل شود. دست آورد های هجده سال اخیر نباید قربانی شود. دموکراسی و مردم سالاری درافغانستان چه خوب است؛ چه بد است؛ ضعیف است یا هر طوری که هست؛ یک دست آورد است. انتخابات یک دست آورد است. حقوق زن و آزادی بیان یک دست آورد است. 
لهذا ( اشاره تلویحی به گروه طالبان) از ابتداء چنین پیش فرضی درمیان نباشد که این مسایل را ما قبول داریم، ( درعوض) این مسایل ( مورد نظرما) به یک ترتیبی حاکم شود. ما تشویش ازین داریم که بالای مردم افغانستان شرایطی نا مساعد تحمیل شود. در صورت یک شرایط تحمیلی نه تنها من بلکه تمام مردم افغانستان حاضر اند که به خاطر برآوردن خواست برحق شان، صد سال دیگر بجنگند و مقاومت کنند.