-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۴, جمعه

مذاکرات لعنتی در دوحه شکست خورده است

به تک تک چهره های کبود، نگاه های درغبار آغشته و دندان های قفل شدۀ نفرات طالبان در دوحه نگاه کنید؛ الساعه حساب دست تان می آید که در صورت و پسِ صورت آنان، خون خشم و خون آشامی لخته شده است. درنگی پلک ها روی هم نهید و به 26 سال کارنامۀ دراکولایی آنان دقایقی به اندیشه اندر شوید؛ برای حراست از هستی و ارزش ها، قدرت رزم دایمی و مقاومت آخرالزمانی در روح تان چاه می زند.

اول برای این سوال خود جوابی پیدا کنید که این گروه، چه وقت همزیستی و مصالحه با آدم ها را به تعریف آورده است؛ آنگاه کاخ خوشباوری های تان فرومی ریزد؛ به سنگ مقاومت تبدیل می شوید تا که زنده ونفس از سینه برمی آرید، بر فرق طالب و هوادارانش کوبیده می شوید!