-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲۹, شنبه

هشدار به طالبان بی فرهنگ شهرداری کابل
آقای سلطان زوی: دست چوکره های بی شرف خود را از یخن کتاب فروشان کوتاه کن!

اطلاع رسیده به گزارشنامه افغانستان بیان می دارد که «حق گیری» مأموران غیر مسوول شهرداری کابل از کتاب فروشان ناحیه تیمور شاهی فزونی یافته است.

کتاب فروشی های تیمورشاهی و مناطق دور وپیش آن، درچهار دهۀ سرشار از نا امنی و جنگ ها، رسالت بزرگ آگاهی دهی و ترویج کتاب خوانی درمیان پایتخت نشینان را به دوش داشته اند و اکنون بعد از روی صحنه آمدن داوود سلطان زوی، رشوه گیری از مروجان فرهنگ و مدنیت، کارد را به استخوان شان رسانیده است. 

به بهانه های مختلف، همه روزه، کتاب فروشان را به برچیدن کتاب فروشی های شان تهدید کرده و درنقش طالبان بی فرهنگ «جمهوری» آنان را فشار می دهند که برای شان باج بدهند. در رأس باج گیران و رشوه ستانان بی آزرم، رئیس ناحیۀ دوم شهرداری قرار دارد و به وسیله شماری از «چوکره» های خویش، لقمه های حلال این خادمان معنویت را از دهان شان می ربایند.

طالبان ناحیه دوم درحالی از روزی خانواده های کتاب فروشان دزدی می کنند که در سراسر شهر بازار پودرفروشی و عرضه چرس های گونه گونه رونق دارد وروزانه میلیون ها افغانی به جیب خلافکاران شهر می ریزد. شهرداری به جای خالی کردن جیب باشنده های بیچارۀ شهرکابل، درآئینۀ تیرۀ وجدان های خویش دمی به صورت خویش خیره شوند و برعواقب کردارشوم خویش فکر کنند.

پریشانی عمومی همراه با شیوع کرونا، نا امنی و کاهش سطح متقاضیان کتاب، ضربت سنگینی بر کاروبار نشر و فروش کتاب وارد آورده است. من از سلطان زوی اولاً می خواهم که فوری به بی شرفی مأموران بی فرهنگ خویش خاتمه دهد؛ درغیرآن، یک رشته مدارک و شواهد تکان دهنده ای را که از سه ماه پیش در دسترس من قرار گرفته است، انتشار خواهم داد.