-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۶, یکشنبه

استفاده ناگهانی پروژۀ خلیلزاد ازکارگران جنسی


این نگاره به وسیلۀ نفرات طالبان نشر شده و گویا نمونه یی از عملیات فاتحانۀ خود ( کشتن یک افسراردوی ملی درشیوه کی) را تبلیغ کرده اند تا ترس را همه گانی سازند. خلیلزاد هم به نماینده گی از طالبان گفت که تا توافق سیاسی نشود، طالبان به کشتار خود دوام می دهند. 

و... هردم ازین باغ بری می رسد و غزال عنایت یکی از ده ها کارگر جنسی که درگرماگرم سرازیرشدن دالر روی صحنۀ شبکه های تجارتی ظاهر شده است، به تسلی دل طالبان چنین گفته است:

 دوست دارم پس از آمدن صلح در میان طالبان کنسرت برگزار کنم. طالبان به آرامش روحی ضرورت دارند و این آرامش را از طریق موسیقی به دست خواهند آورد. 


البته طالبان به این مسأله کمترین اهمیتی نمی دهند؛ مگرپوشش تبلیغاتی از جاهای دیگری تنظیم شده وهزینۀ هموار کردن فرش عاطفی برای آنان از سوی کارگران جنسی نیز از جای دیگری می آید. 

چطور شد که یکی و یک بار این سخن ناممکن را بر زبان او گذاشته اند؟ این موجودات چطور جرأت می یابند که با پا گذاشتن به خون ده ها هزار انسان مدافع و بی گناهان این سرزمین، خودش را به سربازان نیابتی آی اس آی عرضه می کند. او را درحساس ترین احوال کنونی پیش کرده اند که مجرایی بدهد و دل طالبانی را که موسیقی را حرام کامل می دانند؛  نرم کنند.

وقتی این ها درکابل رفت و آمد می کنند و روی صحنه ها برای پررنگ کردن بازاریابی برای خلوت های پولساز شبانه جولان می دهند، چه کسانی امنیت شان را تأمین می کنند؛ طالبان یا نیروهای امنیتی که همیشه از سوی طالبان قصابی می شوند؟! یک رقم اوضاع تبلیغاتی را شکل داده اند که که همه ورق ها سرچپه می گردد!

 از نظر من، درپسِ این پیشنهاد فعال جنسی، یک راز سازماندهی شده تبلیغاتی وجود دارد که سرنخ آن در نهاد های خارجی است.

گزارشنامه افغانستان: 

جهت ارسال مقالات، نظریه ها، اخبارویژه و غیررسمی، به این نشانی درتماس شوید: rmamoon20@ yahoo.com