-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲۸, جمعه

پایان تاریخ برای افغانستان

 

اسلحه و انبارهای استراتیژیک میراث مانده از مسعود در زراد خانه های پنجشیر را دربدل پول به اردوی ملی نوتاسیس پس از طالبان به فروش رسانیدند. این همان رازی را فاش کرد که ما چرا درهزار سال اخیر، صاحب حکومت نبوده ایم. لباس زیبای فرهنگ و زبان ما زیب قامت همه حکومت های آمده و رفته درین حوزه بوده است. اما ما حکومتی برای خود نداشته ایم. زیرا به جای تفنگ، به قلم، بی غرضی، عیش و گذاره و همزیستی به هر بهای ممکن باورمند بوده ایم. نا برابری و اشاعۀ خوی ایلغاری سرانجام به مردم آموخته است که بیزاری عادتی از نبرد برای تشکیل حکومت مقتدر، و مقابله با جبر همسرنوشت شدن غیرعادلانه، گردن نهی به  برده گی خوش به رضا است که نخستین پی آیندش، زوال ارزش های انسانی است. 

اگر پایان تاریخی درکار باشد، تاریخ گردن خمی فرهنگی و سیاسی باید سپری شده باشد.