-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۱۲, چهارشنبه

نبرد علیه طالبان در ارگان امنیت ملی


 دشمن آشکارا تاکتیک منزوی کردن رهبری امنیت ملی را درپیش گرفته است.شبکۀ ملی در سازمان امنیت کشور به گزارشنامه افغانستان اطلاع داده است که یک مفرزه نفوذی آی اس آی و طالبان قصد دارند انتظام امنیت ملی را آسیب زده و در بافت های حساس آن نفوذ کنند.

این پویایی ها بخشی از عملیات جدید به هدف جا به جا سازی طالبان و خرابکاران درارگان ملی و ایمن سازی مفرزه های تازه وارد دشمن درکابل   است.
ضیاء سراج رئیس امنیت ملی یکی از کادرهای ورزیده و مسلط بر سازوکارهای اطلاعاتی و به نظام ملی درافغانستان، وفادار و پایدار است. اما مفرزه های دشمن، مفاصل اصلی ساختار امنیت را نشانه گرفته اند.
نشر این خبر بی تردید درامنیت و نهاد های ملی همکار با امنیت ملی جنب وجوشی را سبب خواهد شد.
پویایی های دشمن در واقع واکنشی است بر مجموعه اقدامات و تدابیر موثری که درین اواخر در اصلاح و تصفیه بافت های حیاتی این نهاد دردست انجام است.
در زمان معصوم استانکزی، امنیت ملی به یکی از شعبات حاشیه ای طالبان مبدل شده بود و بازسازی و نجات امنیت درشرایط حاضر به کار قاطع و قدرت عملیاتی بی امان نیازمند است. 

گزارش مشعر است که ضیاء سراج با توجه به وضعیت عمومی، درارگان امنیت ملی تغییراتی را به وجود آورده است که در مقایسه با دورۀ طالب بازی معصوم استانکزی، نوعی عکس الحرکت به شمار می رود و تمرکز کار بیشتر بر احیای آبروی برباد رفتۀ امنیت، حس مصوونیت قرار گرفته است. 

  پارتی بازی، گسترش روحیۀ مضر و مکروه قوم گرایی، پاکستان پرستی و خیانت، سلامت افغانستان را درخطر جدی قرار داده است.
 دشمن آشکارا تاکتیک منزوی کردن رهبری امنیت ملی را درپیش گرفته است.