-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲۶, چهارشنبه

از قطر تا کاشغر

از قطر تا کاشغر
(محمد افسر رهبین، کابل ـ سنبلۀ 1399)

نشسته ای، که از آن مژده های تر برسد!
 قطارِ قافلۀ صلح از «قطَر» برسد

نشسته ای که «برادر» تفقُّدی بکند
که خونبها به تو از کُشتۀ پدر برسد

مگر که قسمتِ آدم به دستِ شیطان بود!
که شوکران به من و شیخ را شکر برسد

به نرخِ روز مخور نان؛ که «خواجه» می داند
تفالِ خربزه بی گفت و گو به خر برسد

چه کرده اند از این باغ سرفرازان را؟
کجاست کاج بلندی که در نظر برسد

زِ دجله رَد شدنت ساده نیست، می بینیم
دمی که خِنگ ترا آب تا کمر برسد
........
عزیزِ من!  چه سراسیمه و پریشانی؛
چه مانده از بدِ این چرخ؟ تا دگر برسد

بدان! گر آتش بلخِ من از شرار افتد
نوای نای من از سند و کاشغر برسد