-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲۶, چهارشنبه

دعوت صلاح الدین از انشعابگران درکنگرۀ سراسری جمیعت اسلامی


گزارش غیررسمی ارجاع شده/ مخاطبان این گزارش می توانند به این آدرس پاسخ خود را گسیل بدارند:
rmamoon20@gmail.comگزارش تازه از مجاری امنیتی مشعر است که به منظور ایجاد شکاف و چند دسته گی در جمیعت اسلامی از دو محور کار گرفته شده بود.
یکی از جناح  اتمر، یونس قانونی و استاد عطا. از سوی دیگر، عملیۀ ناتوان سازی جمیعت ازطریق امرالله صالح هدایت می شد و بالای استاد عنایت الله شاداب، حفیظ منصور و داکتر مهدی کار صورت گرفت.

درگزارش ادعا شده است که جرگه انشعابی از جمیعت، سه میلیون دالراز دولت دریافت کرده است و درضمن سهم شان درکابینه هم درنظر گرفته شده بود. اما طالع هسته انشعابی چندان منور نبود و با شروع بحران آزادی زندانیان طالب و مطرح شدن پروسه مذاکره در دوحه، همه ای محاسبه ها تحت الشعاع تغییرات احتمالی قرارگرفته است.
درگزارش به نکتۀ تازه ای اشاره شده که گروه تجزیه طلبان درجمیعتُ با بی مهری دولت مواجه است؛ بنا برین تلاش های سری به راه انداخته اند تا دو باره بربستر جمیعت برگردند. توان تمرد و فریادکشی از آنان سلب است؛ زیرا مدارک لازم از دریافت پول از جمع سه میلیون دالرنزد دولت موجود است. 

(این ادعا درگزارش ویژه امنیتی تذکاریافته و گزارشنامه افغانستان آن را نه تایید می کند؛ نه تکذیب)

همچنین گزارش دیگری مشعر است که برای گروه انشعابی از یک بانک لندن نیز پول واریز شده بود که روشن نیست پول از سوی حنیف اتمرارسال شده یا اعطای سرویس اطلاعاتی انگلیس بوده است. 
یکی از نقاط ضعف انشعابگران درین بود که مایل بودند پسران شان را همانند یونس قانونی و عطانور درمناصب سفارتی درکشورهای اروپایی ببینند.

پایداری صلاح الدین ربانی درنفی نظام ناجایز و مفتضح کنندۀ یک دست آورد ملی ( انتخابات)، آرام آرام جایگاه وی را درصفوف موافقان و مخالفان درحال برجسته کردن است. صلاح الدین ربانی به فرکسیون های پرت شده به خصوص دسته ای تحت سرپرستی استاد شاداب و آدرس های انفرادی دعوت داده است که کنگرۀ جمیعت اسلامی به هدف تنظیم ساختار جمیعت و گزینش رهبر به زودی برگزار می شود و آنان می توانند چشم داشتها، انتقادات و طرح های اصلاحی یا غیراصلاحی شان را درمحضر صد ها نفر از نماینده گان پیشکش کرده و از خود دفاع کنند.