-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲۰, پنجشنبه

مغازه جدید رولا غنی و زهره یوسف داوود

 رولا غنی درپولسازی، ریکورد زده است. 

اطلاع تازه به گزارشنامه افغانستان راجع شده است که نشان می دهد رولاغنی بانوی اول و زهره یوسف داوود ( دوست شخصی سلطانزوی) یک دکان خطرناک حیف و میل پول های خارجی را برای خود باز کرده اند.

یوسف داوود و سلطان زوی قرار اطلاع از حدود بیست سال پیش در امریکا از هم جدا شده بودند. اکنون پارتنری آن ها به خاطر بساط بزنس و پولسازی است که درخاک خداداد افغانستان پهن کرده اند.

پروژۀ دزدی، اعمار و تأسیس درمانگاه سرطان سینه نام گذاری شد که از سوی تیم خاص لبنانی بانوی اول تنظیم و ترتیب گردیده است. 

رولاغنی رئیس و زهره یوسف سکرتریت او را به عهده دارد. درگزارش آمده است که بودجه درمانگاه سرطان سینه بالاتر از بودجه مبارزه با ویروس کوید- 19 است. تا کنون ظاهراً دو کلنیک ایجاد کرده اند که مجموع کارکنان خدماتی آن از پنجاه زن و دخترفراتر نمی رود. چند تن از زنان را زیرتیغ جراحی آورده، به سینه های شان چسبان زده و عکس های آن را به کشورهای تأمین کنندۀ مالی پروژه ارسال داشته اند. میلیون ها دالر تا کنون کش رفته اند و از جمع خواص و عوام هیچ کسی مطلع نگشته است.