-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۳, پنجشنبه

نخستین عقب نشینی هیأت دولت در دوحه

درحالی که جنگ وصلح افغانستان ربطی به فقه حنفی و جعفری ندارد، خبرنگار الجزیره گزارش داده است که هیأت دولت با آن که در ابتداء برعلیه وارد کردن احکام فقه حنفی در سند طرزالعمل، از خود ایستاده گی نشان داد، سرانجام هر دو طرف ( هیأت دولت و طالبان) توافق کردند که فقه حنفی به عنوان سند رهنمای اصلی در نظر گرفته شود. 

تا کنون هیچ فریادکشی و تنش بین دو طرف مشاهده نشده است. 

الجزیره می گوید که با مسلط شدن علمای اهل سنت و حنفی باوران بر هیأت دولت، درصورتی که اختلافات به یک مکتب فکری دیگر گره می خورد؛ وضع پیچیده تر می گردد؛ زیرا درین صورت نماینده گی مکتب فقه جعفری دیگر وجود ندارد. 

با آن هم در پیش نویس مرتبه، به سایرمکاتب فقهی اجازه داده شده است که ازاصول خود می توانند پیروی کنند. 

هیأت دو طرف، روی تغییرات جزئی مانند تبدیل "قرآن و سنت" به "شرع" بحث های زیادی انجام دادند.

همچنین طرف حکومت از کاربرد اصطلاح «عدالت اجتماعی» انصرف داده و قبول کرده اند که به جای آن، «عدالت اسلامی» نوشته شود. طالبان که اصرار دارند جنگ کنونی آن ها «جهاد» خوانده شود، مجبور به پذیرش کلمه «جنگ» شده اند. اختلاف پیرامون این مساله که آیا «توافق نامه دوحه» به حیث بخشی از متن در چهارچوب مباحث شامل باشد یا نه، مورد اختلاف است. 

یک دیپلمات گفت: "به نظر می رسد که آن ها جلو می روند."

یک نماینده دولت افغانستان به الجزیره گفت: "پنجره از طرف ما بسته نخواهد شد ، ما به یافتن راه های تعامل سازنده ادامه خواهیم داد."