-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲۵, سه‌شنبه

یوناما شریک هرفاجعه ای است که درافغانستان اتفاق خواهد افتاد


عبدالله استانکزی داماد شیرمحمد عباس استانکزی وکارمند معتبر یوناما، پل رابطه بین یوناما، ارگ کابل و دفتردوحه درقطر است.
صلح و جنگ افغانستان ظاهراً دردست استانکزی هاست که هیچ رقابت، دشمنی، اختلاف سلیقه و دیدگاه در مورد سرنوشت سیاسی افغانستان با هم ندارند.
عبدالله استانکزی اختیار ارجاع خبرهای جنگ و بندوبست ها و معامله ها را بر عهده دارد. 

حتی انفجارها و عملیات انتحاری که درگوشه و کنار کابل  وافغانستان باید صورت بگیرد، طالبان پیشاپیش از طریق عبدالله استانکزی به یوناما خبر می دهد تا در روز عملیات، همه کارمندان درزیرزمینی ها پنهان شوند یا درخانه های شان باشند.