-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲۷, پنجشنبه

سید اکبرآغا کی است؟


نیروهای خارجی حتی قرص های تقویت جنسی به اکبرآغا می فرستند!

سید اکبر آغا در دهۀ حاکمیت حامد کرزی ظاهراً حرکت جیش المسلمین را بنا نهاده بود. مشارالیه در سال ۲۰۰۵ توسط امنیت دستگیر  شد . سپس در زندان  امنیت به اجنت امنیت ملی بدل شد و درنتیجه به فرمان حامد کرزی از زندان آزاد شد و امنیت ملی درکابل برایش امکانات و بودوباش تهیه کرد. امریکایی سپس حاضر شدند که ماهانه مبلغ دو هزار دالر مخارج زنده گی وی را تأمین کنند. 
 او طی این سال ها رابط بین امنیت ملی، امریکایی ها، یک افسر آی اس آی به نام امجد اقبال و طالبان بوده است. درین مدت حتی قرص های خاص تقویت جنسی برایش اکمال شده است.
از خدمات سودمند سید اکبرآغا به امریکایی ها یکی هم این است که شماره تلفن تمام فرماندهان و رهبران طالبان را جمع آوری کرد؛ به خصوص شماره های ارتباطی فرماندهانی را که با کرزی و غنی درارتباط بوده اند. او درازاء سه وقت غذا و معاش و دیش آنتن، در واقع اجنت دو جانبه شناخته می شود.