-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۱۴, جمعه

به وسیله عبدالله قبر غنی را می کنند سپس معلوم نیست چی خواهد شد

از اوضاع برمی آید که امریکا اشرف غنی را به وسیلۀ دکترعبدالله از صحنه رانده می راند. پرسشی که هیچ کس به آن جواب ندارد این است که عبدالله غیر از یک موقف شخصی و اداری چی دست آوردی دیرپا و ارزشمند را برای مردمی که تا حال از سر ناگزیری دور وی جمع مانده اند؛  به دست می آورد؟
این را حتی خودش هم نمی داند.
گزینۀ اعلام ناشدۀ کنونی آن است که بین طالبان و نیروهای ضد طالبان اجازه برخورد نظامی داده نشود. دراشکال مختلف، یک ائتلاف شامل وعده و وعید بین دو طرف به وجود آمده است. اما طالبان درهمه استقامت ها فرماندهی و دستور سازی در پیش گرفته اند و از موضع کاملاً صاحب خانه و صاحب کارخانه، گپ می زنند. این موازنۀ غیررسمی به طریقه بسیاربدی از بین خواهد رفت. درشکل و ماهیت، بین طالبان و نظام مدنیت سیاسی درافغانستان زمین وآسمان فاصله است.