-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۱۶, یکشنبه

فساد شویی درسارنوالی و ادارۀ حقوق بشر


گزارش های تأسف بار وتلخی به من می رسد که گاه، حتی از نشر آن احساس بیزاری برایم دست می دهد. اما اطلاع رسانی نباید احساسات شخصی را درخدمت خود بگیرد.

گزارش مشعر است که در سارنوالی و اداره اصلاحات اداری موقعیت های شغلی درآمد زا درمرکز وولایات کماکان به لیلام گذاشته شده است. 
فرید حمیدی به دستور ارگ، کلیه بست های عایداتی را به بسته گان خانواده گی و قومی خویش واگذار کرده است.
مضاف برین، اخیراً مقامات ارگ به نادرنادری رئیس اصلاحات اداری خبر داده اند که این ریاست درتقسیمات کرسی های حکومتی، ممکن است بخشی از سهم مشارکتی دکترعبدالله محاسبه شود؛ بنا برین تمامی پست ها را دراختیار یک گروه و قوم خاص توزیع کرده اند تا عبدالله را در برابر یک عمل انجام شده قرار دهند. 

به همین سان، بین سارنوالی وریاست حقوق بشر یک بندوبست سری برقرار است. وقتی راز مفسدان اداری در حقوق بشر ازپرده برون می افتد؛ و برکنار می شوند؛ لوی سارنوالی فوری فرد فاسد را به ریاستی در سارنوالی مقرر می کند. هرگاه فردی در سارنوالی متهم به غدر و فساد می کند؛ مطابق پروتوکول، دریکی از ادارات حقوق بشر به حیث رئیس مقرر می شود.

به عنوان مثال، آن عده کمشنران متقلب در کمیسیون انتخابات در دورۀ دزد بزرگ ( یوسف نورستان) وصیاد از کار معزول شده بودند، فعلاً درمناصب مهم سارنوالی انتصاب یافته اند. کار این ها فقط این است که یک کارمند علیه کارمندی دیگر از قومی دیگر، پرونده درست می کند. تمام دوسیه های بزرگ فساد بین سارنوالی و حقوق بشر تقسیم شده و مسوولان این دونهاد، به فساد شویی، اخاذی و باج گیری بازار گرم دارد.