-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲۰, پنجشنبه

امریکا از غنی خواسته به ملاعمرلقب قهرمانی اعلام کند

به حوالۀ هسته های مستقل ارگان امنیت ملی، کشمکش بین ارگ و امریکا از زمانی شکل حاد به خود گرفت که رابط امریکایی ها از اشرف غنی خواسته است که به ملاعمر رهبرمتوفی طالبان لقب «قهرمانی» را رسماً اعلام کند.

( اعتباراین اطلاع، به زودی رؤیت خواهد شد.)

حکومت دریک دو راهۀ رقت بار قرار گرفته است. درین حال، شبکه حقانی با اطلاع از امکان دادن لقب قهرمان ملی به ملاعمر، به تکاپو اندرشده و به نوبۀ خود مطرح کرده اند که لقب قهرمانی باید به جلال الدین حقانی تعلق بگیرد که هم درجهاد و هم پنج سال تمام استحکام حکومت طالبان شمشیر زده بود. 

ارگ مردد است و توان تصمیم گیری را از دست داده است. شماری از افراطیون مانند طاقت و یون ازین انکشاف تازه خرسند اند. حتی ادعا می کنند که فکر اصلی اعطای قهرمانی به ملاعمر، درپیشنهاد اسماعیل یون مطرح شده بود.