-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۱۲, چهارشنبه

عاشورا؛ و قصه ملانصرالدین از زبان مغز متفکر!


محمدعثمان نجیب

دوستان گرامی لطفن خود بزرگ بینی نه دانید.
من که از بی سوادی این آقای غنی خسته شدم. در روز عاشورا قصه ی ملانصرالدین را می کند.
او نه می داند که در کجا چی بگوید؟ از حقیقت حضور ملانصرالدین که اصلن آگاه نیست.
من از همین جا برای غنی چلنج مناظره می دهم. گفتاری و نوشتاری هر کدام خودش می خواهد. موضوع را هم خودش انتخاب کند. 
به لحاظ خدا این چی حال است؟ اسیر یک صیاد دیوانه شدیم. خدا رحم کند.
غنی که این همه ادعای علمیت دارد. ما را با چند عنوان اثر خود که به گونه ی کتاب چاپ شده باشد آشنا بسازد. تا از آن بهره ببریم.
کتاب های نفاق و شقاق و استبداد رأی و مطلق گرایی گروهی و تباری اش را که هر روز چندین بار می خوانیم.

پی نوشت: خدا می داند این همه نادانی هایی که غنی در امور دین و اسلام می کند، یک آدم غریب و بی چاره ی این سرزمین که مسلمان قلبی هم است مرتکب شود یا می شد، این ملا های عالم نما و این عالم های فروخته شده ی کشور چندین هزار فتوا به مرگ و سنگ سار و حکم به ارتداد او می دادند؟ وای بر عالم نما های آخرالزمان.