-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۱, دوشنبه

داکتر نجیب، 300 نفر را در هرات تیر باران کرد...

 نصیر مهرین تاریخ نگار


" شب در فرودگاه مانديم. رفيع، نجيب، سربلند، گلابزوی و ديگران به هرات رفتند. نجيب بخوبی ميدانست که داده های دقيق در دست دارم که دشمن ها با دور انداختن سلاحهای خود، به مساجد شهر پناه برده و درآنجا سرگرم نيايش اند. بنابرارزيابی های نخستين، شمار آنها به 600 ـ 800 نفر ميرسيد. رئيس خاد قرار بود آنها را بازداشت کند...

نجيب با خاد خود دست به پاکسازی درميان اسيران جنگی زد.

جنرال پتروخالکو با پريشانی و دلهره آمده و گفت :

ـ ببخشيد! در هرات نجيب با "خادِ" خود دارند آدم می کشند.

ـ کی را؟ اسيران را؟

ـ آری بدون دادگاه و بازپرسی!

از خشونت بيش ازحد نجيب پزشک آگاهی داشتم، مگر با آنهم تصور نمی کردم پس از پخش پيامهايی که به حريف فرستاده بوديم و درآن تضمين نموديم که هرگاه تسليم شوند کسی آنها را نخواهد کشت، او دستور تيرباران صادر کند. اين ديگر وحشيانه و ددمنشانه بود.

تلاش ورزيدم جلو تيربارانها را بگيرم، مگر نجيب پاسخ داد که او بدستور مستقيم ببرک کارمل اين کار را ميکند...

در زندگی آدمهای بی رحم و نابکار را ديده بودم، مگر نه به اين پيمانه ...

ازسرهنگ خليل پرسيدم:

نجيب چند نفر را درهرات تيرباران کرد؟

ـ بيش از سيصد نفر را ...

پروردگارا!

خليل افزود :

اين شغال گنده (نجيب) به خاطر هرات، روزی سزای خود را خواهد ديد.*

*- "درپشت پرده های جنگ افغانستان " نوشته الکساندرماريوف. برگردان به فارسی، عزیزآرانفر. ماریوف در سالهای ( 1980 ـ 1981 ) مشاور ارشد نظامی در افغانستان بود.