-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۱۰, پنجشنبه

خارجی خواندن «فارسی» با مذاکرات دوحه مرتبط است

 جرقه زنی دو بارۀ در مساله زبان و «خارجی» خواندن «فارسی» و «تاجکی»، بازی کثیف دیگری است که اشرف غنی خائن درگرماگرم مذاکرات دوحه به راه انداخته است؛ ایجاد آتش کین و ستیزعلیه پشتون ها که خود به خود، دودش به چشم طالبان ( پشتون) در دوحه برود.

گروه نا منتخب ارگ، از گشایش احتمالی درمذاکرات دوحه بین دو طرف دلهره دارد و این چنین تلاش های بی حاصل، بر پایان ذلیلانۀ حاکمیت آن ها تأثیری ندارد. گلبدین حکمتیار نیز از شقاق افگنی به نام دری و فارسی شروع کرده بود که فقط روسیاهی برایش ماند.

امرالله صالح هم متحد و طراح این تنش ضد ملی است تا برای «جمهوری» یک نفره و نادرخانی غنی سرباز گیری صورت گیرد. حتی این ادعای «خارجی» خواندن زبان فارسی از سوی محمد گل مومند هم عنوان نشده بود. عمر این بازی بسا کوتاه و شرمساری اش به طراحان این شرارت بلند مدت خواهد بود.