-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۶, شنبه

یک مولوی معاون امنیت ملی را لت وکوب کرد!

 

 این نوع خبر را اولین بار است که در زنده گی می شنوم.

از برگۀ شاه فردین

بد ماش مولوي عليه نيرو هاي امنيتي! 

 لت و كوب معاون رياست امنيت ملي توسط مولوي عبدالحي حيات در صحن شفاخانه ولايت جوزجان شرح قضيه : 

 ديشب مورخ ١٣/٩٩/٧/٢٤امان الله خان معاون رياست امنيت ملي جوزجان به خاطر عيادت خواهر خود كه در شفاخانه ولايت بستري بوده به شفاخانه مي رود؛ زمانی كه مي بيند داكتران نوكریوال در شفاخانه نيست و چند نرس است وبس! وقتي جويان داكتران مي شود كه چرا داكتران نيستند؛ در اين وقت كسي از شفاخانه به مولوي حيات زنگ مي زند و مولوي حيات به شفاخانه تشريف آورده، امان الله خان معاون رياست امنيت ملي ولايت جوزجان را توسط گارد خويش به نرخ شاروالی لت و كوب نموده وبعداً دست وپايش را بسته نموده زنداني می کنند. از اين موضوع رئيس امنيت ملي خرم صاحب خبرشده به واسطه دو نفر گارد خويش امان الله خان را از چنگ گارد هاي مولوي حيات نجات مي دهد. لت و كوب يك منصب دار درامنيت ملي كه شب و روز به خاطر تامين امنيت تلاش مي كنند؛ توسط يك ملاي لنده غر، غير قابل قبول است.  مولوي حيات دراين اواخر به نسبت آن که از طرف رئيس جمهور به حیث والي تعين نشده عليه مارشال دوستم به وسیله یارمحمد مشغول دسيسه کاری است.