-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۱۸, جمعه

چرا توافق با امریکا برای طالبان مهم است ؟

    


 نوشته ی: اسماعیل فروغی  با گذشت هر روزدرقطر، ماهیت تیاترمسخره ای که خلیلزاد براه انداخته است برملا ترمی گردد .

       طالبان تا هنوزازشرطهای اولی شان برای شروع مذاکرات صرف نظر نکرده ، فقط فقه حنفی می خواهند و اساس و مادرقبول کردن توافقنامه ی شان با امریکا را.

اینکه چرا این ریشو های لنگوته سیاه درقطر، شروع گفتگوها را منوط و مشروط به مادرخواندن توافقنامه ی شان با امریکا اعلام کرده اند ؛ نه کسی توضیح می دهد و نه کسی از کسی توضیح می خواهد .

        آیا امریکا و طالبان بر سرحکومت موقت توافق کرده اند ؟ 

       آیا امریکا به خواستهای پاکستان گردن نهاده ، ولایات پشتون نشین ما را به طالبان واگذارنموده اند ؟

       آیا برای مشکل دیورند ، درین قرارداد مطابق میل پاکستان و طالبان ، راه حل دایمی سنجیده شده است ؟

      آیا برامارت اسلامی مهر تأیید زده شده است ؟ و آیا های دیگر....

       این پرسش ها وپرسشهای فراوانی همانند این را قبل ازهمه زلمی خلیلزاد نماینده ی خاص امریکا باید پاسخ بدهد . رهبران دولت افغانستان نیز باید به مردم توضیح بدهند که کجای این قرارداد برای طالبان مقدس شده است که دوپای در یک موزه کرده ، شرط اصلی شروع مذاکرات را اساس قرار دادن آن آرزو دارند .

       آقای خلیلزاد درآخرین کنفرانس مطبوعاتی اش نیزهیچ انتقادی ازموضعگیری سخت و مشروط طالبان بعمل نیاورده است . امریکاییان درکل درین مورد خاموش اند و " خاموشی علامت رضا ست . "

        آنان که از هفت ماه به اینسو هیچ تلفات جانی و مالی در جنگ نداشته اند ، گسترده گی دامنه ی جنگ و کشتار درافغانستان را نادیده گرفته ، حالا حتا به تقبیح و سرزنش جدی طالبان هم نمی پردازند .

       طوری که معلوم است، امریکاییان که تیاترموقتی قطر را خود براه انداخته وهنوز نیت پا پس کشیدن از افغانستان را ندارند ، با این بهانه بازی های طالبان مخالفت جدی ندارند . آنان بیشترازهمه می دانند که طالبان نه برای مذاکره و گفتگو بلکه برای حفط و ادامه ی تنش و جنگ خلق شده اند .

       ایالات متحده ی امریکا که حالا روز تا روز توان کنترول منطقه را از دست داده و مجبور به قبول خواستهای قدرتهای منطقه ای چون هندوستان ، ایران ، روسیه و چین میباشد ؛ ازین بهانه جویی های قصدی طالبان رضایت کامل داشته ، با مهارت و شیطنت برای حفط و ادامه ی بی ثباتی و بحران و برای پایان بخشیدن به عمرنظام جهادی ـ مافیایی درافغانستان تلاش می نماید .

       حقایق و شواهد نشان می دهد که پس ازختم نمایشنامه ی قطر، همانگونه که دونالد ترامپ صراحت داده است ، طالبان با هزینه ی کمتر، همچون بلک واترمحلی و سربازان کرایی امریکا و پاکستان یا به کشتاروجنگ ادامه خواهند داد ویا به یاری امریکا و پاکستان کنترول کامل جنوب و شرق افغانستان را بدست خواهند گرفت . 

      ناگفته نباید گذاشت که دولت مافیایی وفاسد افغانستان نیز(چه درحضورمحمداشرف غنی یا بی حضور وی درقدرت ) ، درزیرحمایت امریکا ، با شکل و شمایل دیگر به حفظ و ادامه ی بی ثباتی و جنگ درافغانستان و انتقال باایسته ی آن  به شمال کشور ، مدد خواهد رساند .