-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۵, جمعه

اظهارات آمریکایی ها در واقع دنده پنج برای طالبان است

 همایون تندر

فکر نکنم هنوز هم از دنده پنج در چکله ها استفاده شود. با وجود قواره و طلعت وطنی این واژه تغییر کرده انگریزی باید باشد. کلمات در میخانیک عمدتا انگریزی الاصل اند. آیین برک  hand breaks ، اشترنگ،  گیر ....

دنده پنج وسیله پر حجم مثلث شکل چوبی دسته دار بود که چکله های ( لاری، کامیون ) غرازه و از کارمانده، کهنه مروج در سرتاسر کشور تا شصت سال پیش به آن مجهز بودند. در قسمتی از عقب عراده نزدیک جای کلینر cleaner قرار میداشت. در بلندی ها و کوتل ها که چکله دیگر قوت پیشرفت و حرکت را از دست میداد،  کلینر آن را در پشت تایر های عقبی قرار میداد تا مانع پسروی و سقوط چکله گردد.

در این مرحله که گفتگو های دوحه آغازیده است و حرکتی به پیش دیده نمیشود؛ از شخص نخست واشنگتن تا وسیله های تبلیغاتی شان که گاهگاهی مطبوعات آزاد به آن میگویند، در مورال بخشیدن به طالبان، بلند آواز و پیشگام شده اند.

در گفتگو ها که هنوز مذاکره نشده است، طالبان با این اظهارات آمریکایی دلیلی به تفاهم ندارند. گذراندن و ضیاع وقت بهترین تاکتیک برای ایشان است. جنگ را نه تنها دوام میدهند، بل شدت میبخشند. در این جنگ، چون همه جنگ های دنیا، رهبران نه ماتمزده میشوند نه غمگین. مردم غریب و نادار، تاوان و قیمت جنگ را میپردازند. در نگاه رهبران جنگی این ها نان خور های اضافی اند. به ویژه در کشوری که منابع فقط به حد اکتفای بزرگان است.

دیده شود که پس از توافقنامه دوحه و اظهارات بیجا و ضد منافع ما، آمریکا در آینده نزدیک چه کمک و یاری دیگری به دوستان نویافته خود، طالبان، خواهد کرد؟