-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۸, پنجشنبه

نفس کشیدن را برای هرات جیره بندی کرده اند

 


رییس دانشگاه هرات: تا باشم، لوحه (فارسی) نخواهد بود!
 چهرۀ جالب و تأسف باری دارد.

مایل بودم درشرح نگارۀ بالا و کارنامۀ آقای دستارپوش که مناسب ترین جا برای وی صرافی چوک یادگار یا دربهترین حالت، کارتن گاه «اکادمی علوم!» است؛ اجمالی بنویسم؛ اما دیدم  ماجرا درحکم صاف کردن یک گلولۀ تارِ هزار کیلوگرمی درپنج یا ده دقیقه است و از خیرنوشتن متنی مطول گذشتم. همین عکس، بالقوه و بالفعل چنان ابعاد ولایه درلایه دارد که هرچه را گر بخواهی با گذاشتن مایه از جان و روح در متنی به تصویر بکشی، دو چندان تصویرآن را درذهن شما بیدار می کند... اما، به راستی روزگار هرات، آن گهوارۀ فرهنگ، عرفان و هنر به کجا کشیده است!؟