-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۲, جمعه

دکتر فضلی: حمدالله محب مارآستین اشرف غنی است!  به وزارء  لویه پکتیا رأی ندهید.

  


جریان ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان مشعر است که اختلافات میان گروپ حمدالله محب و هواداران دکتر فضل فضلی به اوج رسیده است.

دکترفضلی به شماری از نماینده گان لویه پکتیا گفته است که حمدالله محب یک فرکسیون پارلمانی هفتاد نفری را تشکیل داده و به هریک از آنان، ماهانه چهار هزار دالرحقوق می پردازد. وی خواستار اتحاد با نماینده گان لویه پکتیا شده است تا روی اهداف «مشترک» کار کنند.

این درحالی است که درخارج از اتاق های معامله، جوانان وطن گروه گروه به کام اژدهای طالب رها می شوند و ده ها هزار نفر برای گرفتن ویزای برای رفتن به «پایتخت تابستانی» پادشاهان افغانستان تشنه گی می کشند؛ اما از خود خود شان سیراب می شوند.

دکترفضلی گفته است که کل هزینۀ فرکسیون جدید علیه حمدالله محب را تأمین خواهد کرد. به گفتۀ دکترفضلی، اشرف غنی نسبت به وزیران پیشنهادی لویه پکتیا از سوی محب نظر مساعد ندارد و شما بین خود هم آهنگی کنید تا هیچ یک از وزرای پیشنهادی محب در ولسی جرگه برنده نشود. 

دکترفضلی به وکیلان لویه پکتیا سر راست گفته است که حمدالله محب مار آستین اشرف غنی و در واقع حنیف اتمر دوم است؛ و زمان این واقعیت را اثبات خواهد کرد. وی مدعی شده که حمدالله محب با همه خانواده اش جز کمیشن کاری هدف دیگری ندارند. او از برنامه های رئیس جمهورحمایت نکرده بلکه هماره با دسته های مخالف وی در تماس است. 

حمدالله محب در گزینش های مناصب حکومتی دست بالا دارد اما دکترفضلی با به کار گیری عطاء نصیب، عارف صمیم، کبیرعیسی خیل و رئیس دفترش میرویس ستانکزی، منابع درآمدی کشور خاصتاً گمرکات و شهرداری ها را دراختیار خود گرفته است.