-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۱۲, شنبه

هنوز مردم افغانستان با امریکا نه جنگیده اند

 طالبان یگانه دستاویزی که درمذاکرات دارد، اتکا به نیروی قهریه و کشتار و ورق پارۀ توافق با امریکا است. اگر مذاکرات دوحه به جایی نرسد، طالبان توان جنگیدن با مدنیت و مقاومت ملی درکشور را ندارند و توافق نامه روی کاغذ به درد خود شان می خورد.

توان قهری مردم برای حراست از آبرو و هستی شان، بالاتر از خشونت طالب است؛ حتی اگر نیروهای امریکا به طالبان کمک نظامی و مالی برسانند، نابودی مدنیت در افغانستان امری نا ممکن است. کوشش های خلیلزاد تا برگزاری انتخابات امریکا است. چانس امریکا برای کاهش هزینۀ حضور درافغانستان این بوده که تا کنون، نیروهای مردمی با امریکا به عنوان یک نیروی خارجی نه جنگیده اند.