-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۱۱, جمعه

شکست گروه امرالله صالح در پنجشیر


گزارش های تازه بیانگر آن است که مجموعه عملیات بر پنجشیر تحت مدیریت امرالله صالح، درکُل شکست خورده است.

گزارش می گوید که این بار پلان دارند که از طریق خوست و فرنگ، جنگ را به پنجشیرببرند تا زمینه برای دیسانت و جا به جایی ملیشیا های قومی آماده شده در کابل فراهم گردد. درحال حاضر، حساسیت عمومی درپنجشیر علیه دست اندازی های ارگ درحال گسترش است. امرالله درتلاش انتصاب والی یا معاون والی جدید است اما به علت حضور نفرات دکترعبدالله در حکومت محلی، بعید است کارش به سامان برسد. با این حال، امرالله موفق شده تا میراجان ناصری یکی از خویشاوندان انوردنگر – فرمانده قبلی طالبان درخط شمالی- را به ریاست امنیت ملی پنجشیر نصب کند. وی قرار است کار بالای فرماندهان رده اول و دوم مجاهدین در پنجشیر را در دستورکار خویش قرار دهد. 

مهم ترین ابزار امرالله صالح، پول بی حساب دولتی و دستیاری و خدمات قوماندان گل حیدر و عزم الدین میرزایی است. اخیراً یک موتر زره به رنگ نقره ای به قوماندان گل حیدر تحفه داده شد.

دکترگلستان رئیس قبلی امنیت ملی با گروه امرالله صالح دهان جوال نگرفت و حاشیه کشید. وی قرار است به ریاست امنیت تخار منتصب گردد اما گزارش می گوید که امرالله صالح جلو این کار را خواهد گرفت و درعوض، زبیرکریمی را گرینه خواهد کرد. هرگاه امرالله صالح در اعمال برنامه هایش برای سقوط دادن پنجشیر به دامن ارگ شکست بخورد، پی آیند این شکست برای خودش بس سنگین خواهد بود.