-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۳, چهارشنبه

رئیس هیأتی که حامد کرزی را به کاخ ارگ کابل آورد؛ حالا منکر است!

بیل برداری یونس قانونی پشت آبِ رفته...

یونس قانونی رئیس هیأت جبهه مقاومت ضد طالبان در کنفرانس بن اول، پس از قریب 20 سال خموشی و تحاشی، تازه مدعی است که در روی صحنه آوردن حامد کرزی، من نقشی نداشتم و کسی که این گُل را به آب داده، دکترعبدالله است. بنا برین من حاضرم با وی درین زمینه «مناظره» کنم. 

چه جایی به مناظره است؟

قانونی و عبدالله و گاه گاه مارشال فهیم، در ده سال اول پسا طالبان مرتب اعلام می داشتند که نظام ساخته شده بعد از طالبان عین «رؤیای آمرصاحب شهید» است. «مسعود بزرگ» جهت برپایی همین نوع نظام مبارزه کرد و جان خود را فدا نمود.

قانونی در کابینه کرزی، دو دوره وزیر، سالیان متوالی رئیس ولسی جرگه تحت الشعاع حامد کرزی و یک دوره کوتاه معاون اول کرزی بود. درآخرین موقعیت آرایی های انتخاباتی دربرابر اشرف غنی، معاون حنیف اتمر بود. وی ظاهراً از سپردن قدرت به کرزی و طرد استاد ربانی از تمامی صحنه ها، راضی نیست؛ اما از معاونیت به اتمر که صد پدر کرزی و اشرف غنی محافظه کار تر است؛ راضی است.

پرسشی که در ذهن من زنده شده این است که هدف و سود احتمالی حاصل از مناظره ایشان با دکترعبدالله، آن هم درفضای نهایت اضطراری ( از نظرامنیتی وسیاسی) جاری، برای تاریخ چه پیامی دارد؛ چه اثری بر دسترخوان مردم و امنیت عمومی از دست رفته داشته و مهم تر، درفاز تازۀ معامله های سیاسی، چه خوابی برای خود دیده که طعم تعبیرش چنان شیرین افتاده که از شلاق کوبی دکترعبدالله آغاز کند.

تاریخ و نسل حاضر می داند که عبدالله روحی است درجسم قانونی و جسم قانونی مأمنی برای روح عبدالله است.