-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۴, یکشنبه

قوای مسلح باید رهبری کشور را دردست گیرد

عبدالمجید سکندریحوادث دراماتیک و انارشیزم کنونی کلآ شبیه به روزهای اخیر حکومت شهید داکتر نجیب الله است.

اگر بعدا از فرار داکتر نجیب الله و پناهنده شدنش به مقر ملل متحد در کابل، نظامیان کشور رهبری را بدست میگرفتند؛ احتمال سقوط رژیم بمراتب کمتر میبود و اگرحاکمیت هم بعدآ به مجاهدین فاتح تسلیم داده میشد؛ امکان آنکه هربخش کابل را تنظیمهای جداگانه تصرف کنند و بی نظمی، بی قانونی وبی حکومتی که همه شاهد آنیم، برکابل و ولایات کشورمسلط نمیگردید.

این اشتباه تاریخی که به قیمت نابودی نظام، سیستم حکومت داری، تارومارشدن اردوی نیرومند ملی کشور و شهادت ده ها هزار و آوارگی، بی خانمانی ومهاجرت صدها هزار هموطن ما گردید؛ نباید دوباره تکرارشود.

آنانیکه تروریستان طالب را برادر میخوانند و ده ها هزار زندانی آنانرا آزاد میکنند و درگذشته نیزسخنگو یا مشاورو یا مدافع طالبان بوده اند؛ درآخرین دقایق یا به طالبان میپیوندند و یاهم ارگ را به طالبان سپرده و خود با پاسپورتهای خارجی خود به کشورهای که تابعیت آنرا دارند؛ برمیگردند. اگر چنین حالتی پیش بیاید؛ اردوی ملی و سایر قوتهای مسلح کنونی کشورمثل زمان قبل در گروه های قومی تجزیه  شده و کشور به خصوص شهر کابل شاهد هرج ومرج وجنگهای خونینی خواهد بود.

اگر داکتر اشرف غنی احمدزی و حلقهء اطرافیانش به حفظ تمامیت ارضی کشور، نظام جمهوریت و منافع ملی اعتقاد دارند؛ بهتر است حالت اظطراری را اعلان کنند، خود از مقامات رهبری حاکمیت استعفی دهند و طور داوطلبانه قدرت را به یک حکومت نظامی تحت رهبری شورای نظامیان وطندوست و باتجربهء کشوربسپارند.

 اگر حلقهء ارگ که معلوم است صلاحیت رهبری کشور درچنین حالت بحرانی را ندارند، داوطابانه از قدرت کنار نمیروند؛ درآنصورت نظامیان وطن دوست و با تجربه کشور باید انها را بالاجبار خلع قدرت نموده و حکومت نظامی تحت رهبری شورای عالی نظامی را اعلام کنند.

حکومت نظامی باید بعد شش ماه انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را تحت رهبری و نظارت مستقیم سازمان ملل و شورای امنیت آن سازمان داده و قدرت را به حکومت انتخابی مردم بسپارد.

*****

تا دیرنشده باید جلو فاجعهء بی نظمی مطلق، بی قانونی، بی حکومتی و "جنگ همه برضد همه" گرفته شود.

یـــــــــا هــــــو!