-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۱, دوشنبه

سخن امرالله صالح و نجبای ساسانی مشابه به هم اند

اشاره: این سخن صالح فی المعانی عین نگاه فرماندهان و نجبای امپراتوری ساسانی درقبال لشکرهای ملخ سان عرب نو مسلمان است. جماعاتی که این چنین از خود وارفته، مستانه و بی گریه و بی قلب، به سوی مرگ می روند، هرگز شکست نمی خورند.

امرالله صالح درتازه ترین کنش تبلیغاتی گفت که طالبان مانند ملخ حمله میکنند و مانند ملخ می میرند گویا روبات هایی اند در پیکر انسان. جامعه تا اکنون برای مرگ هیچ طالب نگریسته است و نخواهد گریست. طالب خود نیز به مرگ خویش نگریسته است و نخواهد گریست چون رشته  احساس درین گروه خنثاست وخفه شده است.

اما این ملخ ها یاد دارند که چه گونه چشم فیل های جمهوری عوضی را کور و خرطوم آنان را قطع کنند!

جمهوریت طبقاتی فتاده دربستر فترت، اهالی خود را در نا امیدی، بی روزگاری و حسرت برای حداقل های زنده گی غرقه کرده است و جوانان برای یک لقمه نان، همدیگر خود را درکوچه ها و در منظر عام شکار می کنند.

جنگ داخلی بین رادیکالیزم مقدس سنتی و جمهوریت محبوس در دست انگاره های پیشامدرن سیاسی، یکدستی و تمرکز دولت را درهم شکسته؛ اما ملخ های طالب، متوکل به مرگ و معتاد به خون، یکدست و متحد اند و برای ورود به بهشت، از دریای خون گرسنه گان قلمرو جمهوری می گذرند؛ تا گزندی به «خارجی ها» نرسد. عمر نظام حکومتی ملخ ها برابر با جمهوری چهارم است. 

جمهوری فاقد زیربنا، درهیچ جای دنیا بر این چنین بدویت تئوریزه شده ای که درقالب هیچ تعریفی جور درنمی آید، فایق نیامده است. درکابل، هر دو سوی معادله، درعمل، برسر جدا کردن سر از گردن جمهوری به رقابتی سخت ادامه می دهند.

جمهوری سقوط می کند؛ شاید امریکا سناریوی«کوبانی» داعش کوب سوریه را مطابق شرایط افغانستان نوشته است.