-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۸, پنجشنبه

گره کور شناسنامه برقی

من که می بینم مسآله ترتیب و آرایۀ همه پسند «شناسنامه برقی» درافغانستان بحرانی است که پیوسته ژرفا و پهنا می گیرد. حساسیت ها با هم درتصادم اند.

این کشمکش حاصل تقلبات سریالی دولت های حاکم از کرزی تا احمد زی است. 

 این منازعه مشابه به بحران مزمن و لاینحل قره باغ، اسرائیل و فلسطین و طالب و ضد طالب است و به آسانی راه حلی برای آن متصور نیست. این شناسنامه با این اوصاف، هیچ اهمیتی برای هیچ کس در دراز مدت نخواهد داشت. یک پدیده دعوایی هیچ گاه اعتبار ثابت و دایمی پیدا کرده نمی تواند.