-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۱, دوشنبه

کسانی که ازین نوع کار ها می کنند، آخر به قدرت سیاسی هم می رسند!

این خبر را درلحظه هایی که نان چاشت آماده بود، خواندم و غذا را درکامم زهرساخت. دردی درروح پیچید که نپرس!

مجاهدین امارت اسلامی تمام وسایل و تجهیزات یک ایستگاه فرعی برق  را که میلیون‌ها دالر ارزش داشت، در ولایت هلمند از بیخ و بنیاد برداشته و انتقال داده اند/

کجا انتقال داده اند؟

همان جایی که سرویس های ملی بس، خروارسیم برنجی لچ، داروندارافغانستان به شمول تانک های اره شده و میلیون ها اسلحه، صد ها تخته قالین های بی همتا از کاخ ها و اماکن دولتی به آن جا برده شد و به نرخ ناچیز حراج رفت.

چه بنویسم؟ عقده ای درگلویم چاه زد. فقط می گویم تاریخ ما چنین است. هرکسی که این چنین کار ها را انجام می دهد، آخرالامر خداوند آنان را به قدرت هم می رساند.