-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۷, یکشنبه

مجرم دو انتخاب دارد: عقب میله زندان یا آدم شدن

 امرالله صالح چنین نوشت:

سالهاست از موتر های بی اسناد شکایت وجود دارد. یکی از مشکلات در رد یابی مجرم همین معضله است.  در جلسه هفت صبح امروز فیصله شد که موتر های بی اسناد مصادره میگردد. امید است مالیه بپردازید و موتر های خویش را قانونمند سازید و یا موتر های شما پس از توقف در خدمت پولیس قرار میگیرد.  احتمال دیگر این است که دولت موتر های بی اسناد را پس از توقف و بعد از گذشت یک مدت معین قانونمند ساخته و به ورثه شهدا توزیع نماید. انتخاب با شما است.  من از کار کرد خط داغ پولیس زیر نام یکصدو نوزده حمایت می نمایم. زحمت زیاد میکشند. مشکلات زیاد را حل ساخته اند.  بخاطر تقویت خط ۱۱۹ شما میتوانید به واتسپ های زیر صرفا و صرفا پیام کتبی بفرستید. پیام های صوتی پاسخ داده نمیشود. به تیلفون های شما پاسخ داده نمیشود. تنها و تنها به پیام های کتبی شما پاسخ داده میشود.  این یک ابتکار عاجل و اضطراری است. در پای هر پیام کتبی شماره تیلفون خویش را بگذارید که اطلاعات تان تحلیل و بررسی گردد. اگر از مجرم و قانون گریز عکس و نشانی دارید نیز به این شماره ها بفرستید.  این ابتکار به درخواست هزاران هزار درخواست است که از  ما صورت گرفته بود که  شماره ای را مشخص سازیم. با تمام منسوبین که در ساحه مسوولیت دارند دیدار نمودم. کار کردن با قوای دفاعی و امنیتی را بخود فخر میدانم.

93730100900

93730600700

(۰۷۳۰۱۰۰۹۰۰)

(۰۷۳۰۶۰۰۷۰۰)

امنیت واقعی و روانی  را به کابل عزیز برمیگردانیم. مجرم دو انتخاب دارد – عقب میله زندان یا آدم شدن.