-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۲, جمعه

خواجه! از حمید قیومی و اکلیل حکیمی چه خبر؟!

 برای یک جامعه، امنیت و مصوونیت روزمره در محیط کار، خیابان و مسیرهای سفر بسنده نیست. موبایل دزد و جیب بُر، مصیبت ملی نیست؛ این ها ثمرۀ سیاست ضد ملی مجموعه دزدان جهادی و غارتگران ترفند بازِ تکنایی پوش و اهالی خاین حکومت اند؛ گرسنه گان کابل و شهرک های جانبی شهر، قربانیان دزدهای بزرگ و خیره سر اند که سال هاست روی گردن قانون و ضد قانون سوار اند. دزدان کوچک مانند پهلوان مسعود مشهور به بچه وزیر، سمیر مشهور به بچه سلیم و دیگران، از نظرعناصرجرمی با حمید قیومی، اکلیل حکیمی و غارتگران کابل بانک کاملاً همسان و خویشاوند همدیگر اند. 

حمید قیومی و اکلیل رسماً در دادستانی دوسیه دارند. عوض گریختاندن و ترساندن سمیر بچه سلیم، معاصیان کبیرۀ ملی مانند حمید قیومی، اکلیل، فاروق وردک و صد ها تن از کله گنده هایی را تحت پیگرد قرار دهید که مصوونیت اجتماعی و اقتصای سی میلیون را صدمه زده و منجربه شکل گیری دسته جات بچه سلیم و بچه وزیر شده اند.

این کشتی سوراخ شده ( به گواهی حکمتیار دردربار آی اس آی) با ترساندن و زدن جوانک های شریر موبایل دزد و جیب زن راه نجات نخواهد یافت. خانه از پای بست ویران – ( اما)  خواجه دربند نقش ایوان است.