-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۱۳, یکشنبه

بدخشان را کابل نشینان به کام طالب می سپارند


فهیم کوهدامنی

مدت زیاد  است که منتظر هستم تا قلم بدستِ بیدار از میان جوانان تحصیلکرده  بدخشان پیدا شود تا در مورد بازی های منافقانه بعضی از  سیاسیون آن ولایت زیبا و سر سبز چیزی بنویسید و افشا گری نمآید تا بدخشان  دوباره از حلقوم  دشمن  بیرون آورده شود  ولی تا هنوز  کسی را ندیدم تا این جسارت را کند.

ولی من کماکان منتظرم  تا آن چهره های که در کابل بعضی شان سنگ دفاع از هویت را به سینه میزنند و بعضی شان  مشعل داران دموکراسی  هستند ولی دست شان در همه جنایت های  بدخشان  دخیل  است.

طالبان بدخشانی را حمایت میکنند، قاچاق مواد مخدر میکنند، بالای مردم بیچاره ظلم میکنند ولی  با شیرین کردن  دهن جوانان بدخشانی در کابل و اجیر کردن  عده فیسبوک چلونکی    از خود  مدافعان  هویت و تبار تاجیک ها و مدافعان دموکراسی و ... جلوه نمآیی دارند.

میدانم که اجیرهای های فیسبوکی  همین مافیای سیاسی و طالبان  شاید  در پای این  نوشته   پیام های ابلهانه  بنویسند  ولی این را هم باور  دارم که بزودی  موج عظیم بیدارگر  از جوانان بدخشان  با افشا سازی حامیان طالب در شمال شرق  کشورما   نقاب را از چهره این اشخاص  بیرون خواهند کرد.