-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۷, یکشنبه

چرا مجید کلکانی فقط با نامش شناخته می شود و خلاص!؟شماری از اخلاصمندان مجید کلکانی، سال هاست که دربارۀ «مجید آغا» قلمفرسایی می کنند. دربرخی مقاله شان کم از کم 1500 واژه ردیف می شود؛ اما شیره و شربت معلومات مضمر درنوشته شان، به اندازه یک پره گراف قابل قناعت هم نیست! یک نوشته را با زنجیره ای بی پایانی ازصفات اغلب مترادف و همیشه مثبت تفضیلی چنان کش می دهند که جایی به عنصرمعلومات به درد بخورباقی نمی ماند. به همین سبب، ترسیم سیمای شفاف از شخصیت و کارنامه های مجید خیلی دشوار شده است.

چرا؟

من تا امروز علت مشخص آن را کشف نکرده ام. اما قطعاً به یک نکته اعتقاد دارم که این حضرات شیفته و شیدای عبارات شعاری و آسان پنداری مساله اند و برای شناساندن مجید به انجام کاربهینه و پایدار، تلاش و کار نکرده اند و انگیزۀ آن را هم ندارند. به همین سبب، مجید فقط با اسمش شناخته می شود ولاغیر!

برای شناساندن مجید وکارنامه هایش اول بسیار ضرور است که شخصیت وی از زندان توصیف های «دوستان» و «اندیوالان» رهایی یابد. رها کردن مجید از زندان های زنجیره ای انگاره های مالکانه و توصیفات، گذر از هفت خوان رستم بوده و مستلزم مبارزه ای سرسختانه، نقادانه و کلیشه براندازانه است.