-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۶, شنبه

غارتگری تیم حاکم چشمگیر است یا از خس دزد ها؟


حامد حیدری 

 در این که دزدی کار زشت و بد است هیچ کسی شک ندارد. دزدی نه تنها خلاف فرهنگ و عرف جامعه ‌ماست بلکه در مخالفت با دین ومذهب ما نیز قرار دارد. 

اینجا من قصد دفاع از دزد و یا اختطاف چی را ندارم اما سوال میکنم که چرا امروز بیشتر از هر وقت دیگر زندان های افغانستان پراز دزد و رهزن شده است؟

مگر دزدی های افراد بازداشت شده در مقابل غارت و چپاول گری تیم حاکم و بخصوص حلقه اشرف غنی بیشتر و بزرگ‌تر است؟

شما وقتی خس دزدها را شناسائی میکنید و آنان را در برابر دوربین رسانه ها و جامعه بی آبرو و بی حیثیت میسازید اما در برابرغارتگری تیم ارگ که مبالغ هنگفتی در حساب های خود در کشورهای بیرونی ذخیره کرده اند چشم پوشی میکنید، گنهکار هستید.

افزایش دزدی، جرایم جنایی و یا هر حرکت غیر انسانی دیگر در یک جامعه، ناشی از کم و کاست آن جامعه بوده، که مسئولیت مستقیمان به زمامداران و حکومت بر میگردد.

اگر از سال ۲۰۱۴ بدینسو پرونده سیاه دورهزمامداری آقای غنی را به بررسی بگیریم، می بینیم که هریک از مقام بلند پایه این دورهمیلیون ها دلار را از افغانستان بیرون برده اند. شهرک های ترکیه و ویلای های مربوط به مقامات در دبی مگر غیر از پول دزدی از کیسه ملت و رشوه خریداری شده اند؟

این طبیعی است که از یک جامعه بهم ریخته، بیسواد، فقیر و تنگدست، جامعه بیمار و بیکار ، یک‌ نظام فاسد و غیر مردمی و یک حکومتبرخاسته از جعل و تقلب، مردمش بطور ناخواسته به سوی کارهای نامناسب مانند دزدی و راهزنی گرایش پیدا میکند.

این همه برکت از مغز متفکر است.