-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۱۳, یکشنبه

ایجاد یک دولت طالبی، تنها توهم نیست؛ یک قصه مفت است

 خبرنگار نیویورک تایمز می نویسد: 

طالبان درگفت و گو با من، شرایط عدم تفکیک جنسیتی ( بین مرد وزن) در مناسبات عمومی کنونی افغانستان را غیراسلامی می دانند. همچنین آن ها رسانه های بالنسبه آزاد درافغانستان را مشوق «فساد اخلاقی» دانسته و بر سیستم بانکداری موجود براساس قوانین جهانی اعتراض دارند و بدیل آن را بانکداری اسلامی اعلام می کنند. آن ها خواستار نقش بیشتر رهبران مذهبی در امور سیاست گذاری، قانون مداری و رشد بیشتر آموزش های دینی اند.

اما مواردی وجود دارد که طالبان تحت تاثیرافکار عمومی ممکن است حاضر به نرمش باشند. به طور مثال،  طالبان آموزش دختران را درمناطق تحت کنترول شان اجازه می دهند. طالبان برخلاف دوره اول خود به انترنت و تلفن همراه اتکا دارند و دربسیاری مناطق، از برج های مخابراتی پاسداری می کنند. 

طالبان برای رهبری آینده کشور یک مقام مذهبی را درنظر دارند که اگر نه درمسند اجرایی، بلکه ناظر برامور اجرایی عمل کند. مذاکرات صلح درصورت عدم توافق طالبان بر مشارکت زنان درجامعه برباد خواهد رفت. موضع گیری و نگرش طالبان در همه مسایل، درواق برآیندی از نظریه اسلامی و فرهنگ رایج درافغانستان است. دیدگاه های محافظه کاران طالبان با نظر جوامع روستایی و همچنین بخشی چشمگیری از جوانان تحصیل کردۀ شهری مطابقت دارد.