-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۱۴, دوشنبه

تک تیرِامرالله صالح بر مغز قصه پرداز دین در هرات

 دستار و عصای  هیچ کس آنتن وصل به خدا نیست.

 امرالله صالح به ملا انصاری:

اسلام دین مقدس  است نه دوکان برای کسب شهرت و لیلام تفسیر آن.  راه رسیدن به خدا از قلب های مان  میگذرد؛ پس دستار و عصای  هیچ کس آنتن وصل به خدا نیست. از قبا ها و دستار ها نهراسید و به محتوا توجه نمایید.   هر بار که دل تان خواست و در هرمکان پاک که فرصت داشتید قران را باز کنید و نیایش کنید. باز کردن قران و مطالعه آن در انحصار کسی نیست. هروقت تمام افراد جامعه قران خوان شدند آنهاییکه از دین دوکان ساخته اند بازار شان سقوط میکند  که باید بکند.  چیزی دور و بر یک هزار و پنجصد ملیون انسان مسلمان اند که اکثر آنها مهارت  خوانش قران  با تجوید را یاد ندارند.  پس آنهاییکه بخاطر دوکانداری خود قران را میخواهند در انحصار داشته باشند مرشد نه بلکه مانع اند. در دین جبر نیست و تماس هر فرد با خدا مستقیم است. دیانت و آگاهی از دین  باید از انحصار یک حلقه بیرون شده و به داشته همگانی مبدل گردد.  به فضل خدا جامعه به همان سو در حرکت است. تفاسیر به تمام لسان های کشور و خارجی یافت میشود. بخاطر دسترسی به شرح قران نیاز نیست ازین دره به آن دره و ازین جا به آنجا بروید. سری به کتاب خانه بزنید و یا دسترسی به انترنت یابید دریچه ای به دنیای همیشه سبز دیانت بروی تان باز میشود. بلندترین مفسرین و علمای دین با نشر خطبه های عمیق و همه جانبه در دنیای مجازی روزگار را به نیمچه های وطنی ما سخت ساخته اند. نیمچه ها باید از مرحله ممانعت به مرحله ارشاد سفر کنند ورنه دانش جامعه آنها را ذوب میکند.