-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۱۲, شنبه

امریکای فرا مدیریتی درجال خودش گیرافتاده

 ترمپ، آئینه صادق جامعۀ امروزی امریکا است که درتوهمات ترسب کرده، فروشده، درطناب انارشیزم و جاه طلبی درپیچیده و تازه احساس می کند که در رشته هایی گرفتار آمده که با دست خودش تنیده است. ترمپ، تا همین سه روز پیش، کرونا را جدی نمی گرفت؛ حتی جو بایدن را به خاطر استفاده از ماسک صورت ریشخندی کرد. اکنون خودش جنازه شده است!