-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۴, یکشنبه

لعنت به این نوع دانشجویان!

 این پوهنتون با مدرسه حقانیه پشاور چه تفاوتی دارد؟

طرح طالبان مسلح برای مسموم کردن شماری ازنظامیان درمیدان وردگ به ناکامی انجامید.

دودانشجوی پوهنتون میدان وردگ که مامور این کار شده بودند، دریک عملیات ویژه نظامیان بازداشت شدند.

به اساس گزارش ها، این دانشجویان یک بشکه دوغ را زهرآگین کرده بودند و می خواستند آن را به سربازان یک قرارگاه نظامی درولسوالی سیدآباد بخورانند.

یک مقام امنیتی میدان وردگ به آژانس باخترگفت که کارمندان مبارزه با تروریزم این دو دانشجورا امروزبا بشکۀ دوغ زهرآگین بازداشت کردند.

بازداشت شدگان به عضویت درگروه طالبان اعتراف کرده اند وگفته اند که به دستور این گروه قصد مسمومیت شماری از نظامیان را درسید آباد داشتند.

طالبان تاکنون دراین باره چیزی نگفته اند.