-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۳۰, چهارشنبه

سفر مرموز حکمتیار به پاکستان

             


 نوشته ی : اسماعیل فروغی

تلاش های مشترک امریکا و پاکستان برای ایجاد ائتلاف جنگی بین طالبان و گلبدین      سفررسمی و با دبدبه ی گلبدین حکمتیاربه پاکستان وملاقاتها واستقبال گرم رهبران پاکستان ازوی، نشاندهنده ی این حقیقت است که پاکستان وامریکا برای پیشبرد اهداف شوم و سرکوبگرانه ی شان درافغانستان ازهمین اکنون آماده گی میگیرند.

      آنان سعی دارند زمینه های اتحاد طالبان ـ گلبدین را بیشتر مساعد نموده، برای مقابله با مقاومت های احتمالی ضد طالبی ـ حکومتی ، حزب اسلامی حکمتیار را باردیگر وارد معرکه نموده ، دامنه ی جنگها را به بهانه های مختلف قومی ، زبانی، منطقه ای وغیره درتمام افغانستان ـ بخصوص شمال کشور، گسترده ترنمایند .

      به یاد داریم که باری خلیلزاد گفته بود  " جنگ افغانستان به این زودی وآسانی پایان نیافته وامریکاییان همانگونه که برای داخل شدن درافغانستان ازکسی اجازه نخواسته بودند ، بخاطر برآمدن ازافغانستان هم ازکسی اجازه نخواهند گرفت ..."

       در پشت این اظهارات ، خواهی نخواهی بازی های خطرناکتروتازه تری پنهان شده است - بازی هایی که می تواند منجر به بقدرت رساندن بنیادگرایان اسلامی شده ، جنگهای میان گروهی و حتا چند پارچه گی افغانستان را درقبال داشته باشد.

       ـ اینکه امریکا طی این بیست سال ، دو طرف جنگ را اجازه ی سرکوب طرف مقابل نداده است ؛

      ـ این که حزب اسلامی حکمتیار بدون تسلیمی و درهم شکستن ساختارهای نظامی - جنگی حزب ، وارد بدنه ی نظام شده است ؛

      ـ واین که هزاران جنگجوی تحریک طالبان با نیرنگ وترفند اززندانها رها شدند ؛ گواه این حقیقت است که امریکا و پاکستان نقشه های خطرناکی دردست اجرا دارند .

      دونالد ترامپ باشد یا نباشد ، امریکا به یاری پاکستان ، شیخ های سعودی - اماراتی ، طالبان ، حزب اسلامی حکمتیار و بخش بزرگی ازدولتی های فاسد وتمامیت خواه ، می خواهند تنور جنگ را در افغانستان همچنان گرم نگه داشته ، هرگاه میسر باشد ، افغانستان متحد و یکپارچه را به پارچه های کوچکترتقسیم نمایند . 

     اظهارات تازه ی حمدالله محب مشاورامنیت ملی افغانستان مبنی برامکان وقوع جنگهای داخلی پس از خروج امریکا ، می تواند نگرانی برانگیز و هشداردهنده برای تمام مردم باشد .

     به این ترتیب ، مردم عوام وکلیه نیروهای ضد طالبان ؛ برای بقای شان راهی جزایستاده گی ومقاومت ندارند . باید تمام نیروهای ضد تحجروترور، بیدارترویکپارچه ترازپیش شده ، با براه انداختن رستاخیر بزرگ ملی ، ازبقدرت رسیدن دوباره ی ایادی پاکستان وامریکا جلوگیری نمایند .

    این رسالت جوانان وقوای مسلح افغانستان است تا ازعدالت وآزادی پاسداری نمایند .

    جوانان ما نباید بگذارند تا بنیادگرایی اسلامی که ازدهه ها به اینسو با نام های گونه گونی چون جهاد ، شریعت و امربه معروف ، مردم را درچاه جهالت غرق نموده وکشوررا قرنها ازکاروان تمدن عقب نگهداشته اند ، دوباره به قدرت برسند .