-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۹, سه‌شنبه

عبدالله ابویزیدویچ های افغانی

 فرید احمد مزدک :

عبدالله ابویزیدویچ ،طالب وار ، الله اکبر گویان سر از تن ساموئل پتی آموزگار فرانسوی جدا کرد.عبدالله یک اسلامیست پر از خشونت و کینه بود و ساموئل پتی آموزگار آزادی بیان،برابری،همزیستی و مهربانی."جامعۀ جهانی"انزجار خویش را نسبت به این ترور وحشتناک نشان داد که که کاملن درست و مناسب بود اما همین "جامعۀ جهانی" همین چند ماه پیش 5000 عبدالله ابویزیدویچ افغانی را از زندان های افغانستان رها کرد.

همین "جامعۀ جهانی"  دو دهه می شود که بیشتر نظاره گر کار دهشت افگنانه ی جریان هایی است که با کمک بی دریغ  گروه حاکم بر نظام سیاسی افغانستان مصروف پرورش عبدالله ابویزیدویچ های افغانی اند. مدرسه های طالبی ــ سلفی که در دو دهه ی اخیر بیشتر از هر وقتی رشد و گسترش یافته اند تنها به پرورش خشونت ودگر ستیزی می پردازند جوانان و کودکان را درسِ دشمنی باآزادی های فردی ودگر اندیشی می دهند.الگو های قاتل آموزگار فرانسوی را در میان طالبان و داعشیان بسیار می شود یافت.همین "جامعۀ جهانی"چندین ماه است که تمام فکر و کارش برگرداندنِ دوباره طالبان بر تخت قدرت در کابل است.