-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۳, شنبه

نگاه علاالدین عطا ملک جوینی در مورد واژه گان تاجیک و افغان

 

صدیق رهپوطرزی- برگه ۱۶۸، به زبان انگیسی.

***

او کتابی از خود به یادگار مانده است با نام ٫٫ جهانگشایان جهان،،. به گفته استفن رونسیمن، " در میان نویسنده گان همدوره با مغولان   هیچ کدام به مقام جوینی،. نمی رسند. او خود بسیاری از شخصیت هایی را که در کتابش آورده اند، از نزدیک می شناخته است. او به شدت مورد اعتماد  ایلخان هلاکو، کشایگر یا فاتح بغداد بود. او خود شاهد ویرانی قلعه المَوت، قرار گاه حشیشیان، پیروان حسن صبا، بود.

 او در مورد تاجیک چنین می نویسد:

" تازیک Tazik یا تاجیک Tajikواژه یی هست که ترکان به پارسیگویان به کار می برند. واژه تاژیک Tazik یا تازی Tazi، پارسی بوده از سوی پارسیبانان برای عربان به کار می رود. در حالی که تاشیب Ta - shibنامی هست که چینیان برای عربان به کار می برند. برگه ۱۱۶، به زبان انگلیسی.

***

در همین زمان قرچه نویان از تالقان برای یورش بر تورکمن به صورت ناگهانی به مرو رسید.او بار دیگر بر زخم ها نمک پاشید، همه کس را که به دسش رسید از دم تیغ گذراند و سبب خرابی همه غله و دانه های شان شد. در غقبش  قوتوقو نویان با صد سوار هزار در رسید و دست به شکنجه و آزار ساکنان زد. و خلج غزنه و افغانان، که به پرداخت جزیه محکوم بودند، بر دست و. پای شان چنان شکنجه و آزار روا داشتند که تا آن زمان کسی ندیده بود. برخی را بر آتش انداخت و گروهی را شکنجه داد و هیچ کس از دستش به امان نماند. به این گونه وضع چل روز دوام نمود و بعد رفتند، در حالی که در شهر و قریه ها حتا یک صد تا روح زنده باقی نماند و حتا غله و دانه یی برای چند تای پنهان شده باقی نماند...تنها چند جوره هندی که بیش از ده سال در آن جا ساکن بودند، دیگر زنده جانی در شهر نماند.